Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beekhuizen-Hoekerd B.V.
Beekhuizen-Hoekerd B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kamer van koophandelnummer 08012377

Beekhuizen-Hoekerd B.V. houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Beekhuizen-Hoekerd B.V. gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Beekhuizen-Hoekerd B.V. gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Beekhuizen-Hoekerd B.V. zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Beekhuizen-Hoekerd B.V. heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Beekhuizen-Hoekerd B.V. te melden. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Levering

De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Beekhuizen-Hoekerd B.V. na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Beekhuizen-Hoekerd B.V. redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten zijn nimmer aan te rekeningen aan Beekhuizen-Hoekerd B.V. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Beekhuizen-Hoekerd B.V. bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.

Ontvangst en reclames

De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Koper dient de gehele order te retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden

Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Beekhuizen-Hoekerd B.V. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Beekhuizen-Hoekerd B.V. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Beekhuizen-Hoekerd B.V. zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Beekhuizen-Hoekerd B.V. de retourzending dient te verzorgen, zal Beekhuizen-Hoekerd B.V. koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

Voorwaarde voor retourzending

De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door Beekhuizen-Hoekerd B.V. opgegeven retouradres. U dient dan uw gehele bestelling te retourneren. Dit dient u zelf te regelen met de eventuele bezorgkosten. U kunt uw order retour zenden naar: Elburgerweg 53A, 8071 TA Nunspeet. Bij retourneren bij ons ontvangt u een 100% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour nemen worden er 2x transportkosten in rekening gebracht een een credit van 70% van uw factuurbedrag. Retourneren dient binnen 30 dagen na uw levering te geschieden. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour. Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Beekhuizen-Hoekerd B.V. is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling

Indien de kostprijs van de door Beekhuizen-Hoekerd B.V. verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Beekhuizen-Hoekerd B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Beekhuizen-Hoekerd B.V. zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Beekhuizen-Hoekerd B.V. van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding

In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Beekhuizen-Hoekerd B.V. gesloten overeenkomst, heeft Beekhuizen-Hoekerd B.V. het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Beekhuizen-Hoekerd B.V. tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Beekhuizen-Hoekerd B.V. door de koper op de hoogte is gesteld. Indien Beekhuizen-Hoekerd B.V. besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Beekhuizen-Hoekerd B.V. gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder aanvaard Beekhuizen-Hoekerd B.V. geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Beekhuizen-Hoekerd B.V. verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

Beekhuizen-Hoekerd B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Beekhuizen-Hoekerd B.V. is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

Geschillen

Alle, door Beekhuizen-Hoekerd B.V. als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 10 kunnen Consument kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Beekhuizen-Hoekerd B.V. of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Beekhuizen-Hoekerd B.V., voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Beekhuizen-Hoekerd B.V. heeft voorgelegd. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Beekhuizen-Hoekerd B.V. is voorgelegd, kan het geschil – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Tevens kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wanneer de Consument koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Beekhuizen-Hoekerd B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer Beekhuizen-Hoekerd B.V. dat wil, zal de Consument koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Beekhuizen-Hoekerd B.V. schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Beekhuizen-Hoekerd B.V. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.